A A A
Zwiedzenie hiper-łaską

 

Ktoś mądrze powiedział: „Kościół więcej wycierpiał przez swych propagatorów niż przeciwników” (dosł.: “The church has suffered more from her exponents than from her opponents.”) Z pewnością ma to miejsce dziś, kiedy to jesteśmy świadkami nawałnicy niebezpiecznego nauczania zalewającego jak nigdy dotąd ciało Chrystusa. W Księdze Objawienia widzimy graficzny i proroczy obraz węża (Obj. 12:15-16), wypluwającego z ust wodę jak rzekę po to, aby pochłonąć kobietę. Moim zdaniem jest tu mowa o fałszywej rzece przeciwnika, który stara się zwieść kościół dni ostatnich. Dzięki Bogu za Jego obietnicę: „Gdy przeciwnik przyjdzie jak powódź, Duch Pański stanie przeciwko niemu” (Iz 59:19 tłum. za NKJV).

Jednym z podstępów, które stosuje przeciwnik jest poprawianie czegoś, co już jest samo w sobie dobre. Przesłanie hiper-łaski jest znakomitym tego przykładem. Cóż bardziej zdumiewającego niż łaska? Nic bardziej nie odróżnia chrześcijaństwa niż przesłanie łaski. Nikt z nas nigdy nie poznałby naszego wspaniałego Zbawiciela i Pana bez Jego łaski odkupienia i pojednania. Nie ma takiej sekty, kultu czy religii, które posiadałyby w swej doktrynie cokolwiek podobnego. Łaskę można znaleźć jedynie w Chrystusie!

Nie jest więc dziwne, że przeciwnik stara się rozwinąć to wspaniałe przesłanie tak, aby wyglądało na jeszcze bardziej wspaniałe, równocześnie zdobiąc ja śmiertelną trucizną zwiedzenia i spaczenia.

Zastanów się, w jaki sposób zareagowałbyś na przesłanie zachęcające cię do tego, abyś strzegł swego umysłu, był trzeźwy, posłuszny, nie poddawał się swoim poprzednim żądzom, był święty, żył w bojaźni, był posłuszny Słowu i odrzucił wszelką złośliwość, podstęp i hipokryzję? Co by było, gdyby to przesłanie szło dalej i mówiło ci, abyś kochał Boże Słowo i czytał je, wzrastał, mówił innym ludziom o Bożej dobroci, unikał cielesnych pożądliwości, czynił dobrze, był prawy, nie mówił źle, był gorliwy wobec tego, co dobre i uświęca Chrystusa jako Pana?

W ciele Chrystusa wielu ludzi sprzeciwia się takiemu przesłaniu, twierdząc, że nie jest to nic innego jak tylko religijny duch i legalizm, a nawet uczynki ciała. Mówi nam się, że łaska uwalnia cię od tych uczynków i uwalnia cię tak, że nie masz więcej już żadnych obowiązków. Łaska, mówią, jest darem, który przychodzi do nas bez jakichkolwiek ukrytych dodatków. Czy jest to jednak rzeczywiste przesłanie łaski? Czy przeciwnik zaślepił nasze oczy przez rozdęcie prawdziwego przesłania i w ten sposób zniekształcił je?

Może cię zaskoczyć wiadomość, że wszystkie powyższe słowa napomnienia zaczerpnąłem bezpośrednio z 1 Listu Piotra. A teraz najbardziej zdumiewająca prawda: Piotr na zakończenie swego listu pisze: „, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie!” (1Ptr 5:12).

Oto mamy tutaj przedstawione najpełniejsze i najbardziej obszerne objawienie prawdziwej łaski, jakie można znaleźć w Nowym Testamencie. Tak, łaska jest całkowicie nieodwołalnie za darmo i udziela nam Bożej mocy do przemiany nas. Taki był jej pierwotny zamiar, Paweł w swym Liście do Tytusa, wyjaśnia to w następujący sposób: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli” (Tyt 2:11-12).

Piotr i Paweł widzieli Pana, który jest jedynym prawdziwym wcieleniem łaski i prawdy. Jeśli ktokolwiek miał poprawne objawienie i zrozumienie łaski to ci dwaj mężowie z pewnością mieli.

Przypomnijcie sobie, że Paweł musiał napominać Rzymian, którzy mieli tendencje do nadużywania łaski przez to, że trwali w grzechu. To wykorzystanie łaski podniosło teraz ponownie swoją głowę i jest nauczane w coraz szerszych kręgach w kościele. Adwokaci przesłania hiper-łaski powiedzą ci, że skoro twoje przeszłe, obecne i przyszłe grzechy zostały ci przebaczone to wierzący nie musi już więcej pokutować. Pokuta, twierdzą, jest uznaniem grzechu, którzy już został przebaczony, po co ponownie wprowadzać do rejestru coś, co już zostało wymazane? Tak mniej więcej przebiega ta logika.

Niemniej jednak czy jest to solidna biblijna doktryna? W 1Liście do Koryntian Paweł nakrzyczał na wierzących za to, ze nie zajęli się rażącym grzechem jednego z braci,który współżył z żoną swego ojca. Koryntianie wzięli sobie do serca to napomnienie i w drugim liście apostoł pochwalił ich za ich pobożne zasmucenie, które doprowadziło ich do pokuty (2Kor 7:9-10). W tych dwóch wersach wspomina o pokucie dwukrotnie. Gdybyśmy podążali za błędną koncepcją łaski to po co w ogóle dyscyplinować tego seksualnego zboczeńca, skoro jego grzech już został przebaczony? Dlaczego karać go za coś, co już jest przykryte krwią? Oczywiście, Jezus miał inne zdanie na ten temat i dlatego w Księdze Objawienia napominał do pokuty pięć z siedmiu kościołów.

W końcu, jak to mówiłem już wielokrotnie, jeśli mówimy, że pokuta nie jest już więcej potrzebna, ponieważ wszystkie grzechy już zostały przebaczone to po co mamy pokutować za pierwszym razem, aby być zbawionymi? Niektórzy wierzą, że skoro wszystkie grzechy zostały odkupione to wszyscy są zbawieni, tylko o tym nie wiedzą. Jest to stara lecz ciągle bardzo żywa fałszywa doktryna uniwersalizmu czy inaczej ostatecznego pojednania.

Judę bardzo niepokoiły te błędy, które pojawiały się w jego czasach i mówi nam: „abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (Jud 3). Dlaczego? Ponieważ byli tacy w kościele, którzy wypaczyli łaskę Bożą i zamienili ją na przyzwolenie do wyuzdania. To, jak wierzę, znajdowało się również w subtelnym nauczaniu Izabel w Tiatyrze. Osobiście nie sądzę, aby otwarcie nauczała, że można żyć w seksualnej niemoralności, lecz raczej był to owoc jej zniekształconego przesłania, które prowadziło do tego rodzaju zachowań.

Tego też najbardziej obawiam się, jeśli chodzi o przesłanie hiper-łaski. O ile szczerze wierzę, że wielu adwokatów hiper-łaski jest silnie przekonanych, że głoszą świeże objawienie łaski, myślę również, że owoc ich nauczania przyniesie hańbę samej łasce Bożej, którą starają się wyolbrzymić.

Mogę prosić tylko tych, którzy przyjęli to fałszywe nauczanie, aby ponownie sprawdzili swoje przekonania w świetle Bożego Słowa, zamiast dać się unosić ostatnim trendom nauczanym przez kilku bardzo popularnych i kwiecisto nakrapianych dudziarzy. Jeśli owoc tego nauczania nie prowadzi do tęsknoty za Bogiem i pragnieniem, aby być podobnym do Niego to powinniśmy unikać tego, jak plagi. Łaska uzdalnia nas do życia i chodzenia w zwycięstwie nad grzechem, ciałem i diabłem. Wszystko, co pomniejsze nie jest prawdziwą łaską Bożą.

 Źródło: www.poznajpana.pl

David and Nancy Ravenhill

Kościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju