W co wierzymy
"Gdzie Biblia mówi i my mówimy, gdzie milczy, my milczymy również"
Tomasz Campbell (1763-1854)

Biblia, tj. Pismo Święte, Słowo Boże, składające się z 66 ksiąg kanonicznych (39 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego), jest zakończonym i wystarczającym do poznania prawdy objawieniem Bożym. Jest to natchniony przez Ducha Świętego jedyny autorytet w sprawach wiary i życia, godny pełnego zaufania we wszystkim, o czym się wypowiada.

Istnieje tylko jeden, żyjący i prawdziwy Bóg, objawiony człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

Każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje zbawienia. Zbawienie otrzymuje przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest darem łaski Bożej udzielanym każdemu, kto pokutuje ze swoich grzechów i pokłada całkowitą ufność w Chrystusie.

Bóg okazał nam swoją miłość, poświęcając dla nas Jezusa Chrystusa, swego Jednorodzonego Syna. Przez grzech i winę podlegaliśmy Bożemu gniewowi i potępieniu, lecz w Chrystusie mamy możliwość pojednania się z Bogiem.

Jezus Chrystus, Syn Boży, zstąpił na ziemię będąc poczętym z Ducha Świętego i narodzonym z Marii dziewicy. Umarł za nas na krzyżu, odkupując nas od winy i kary za grzech. Zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, gdzie panuje i wstawia się za nami. Powróci w mocy i chwale na ziemię, by sądzić żywych i umarłych oraz ustanowić swoje królestwo.

Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek może być usprawiedliwiony tylko z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Duch Święty jest sprawcą odrodzenia i uświęcenia człowieka. Obecny we wszystkich wierzących, oświeca ich umysły ku zrozumieniu prawdy, zawartej w Piśmie Świętym, wydaje w nich swoje owoce, daje im swoje dary, wyposaża ich w moc do posługi na świecie oraz prowadzi ich do uświęcenia.

Kościół jest jeden – powszechny, apostolski, święty. Jest Ciałem Jezusa Chrystusa, żyjącym i rosnącym w Nim, którego On jest Głową.
Celem Kościoła jest: oddawanie chwały Bogu oraz zwiastowanie Jego wielkości, zwiastowanie wszystkim ludziom Ewangelii, oraz budowanie się nawzajem.
Członkowie Kościoła poprzez społeczność w Duchu Świętym, posłuszeństwo Słowu Bożemu, wzajemną miłość, zachętę i nauczanie wzrastają w wierze i pobożności, na wzór Jezusa Chrystusa.

Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne, jako dar łaski w Jezusie Chrystusie, oraz wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Uznajemy ustanowione przez Jezusa Chrystusa: chrzest w wieku świadomym poprzez zanurzenie w wodzie, jako wyraz wiary oraz Wieczerzę Pańską przyjmowaną pod postacią chleba i wina.